กิจกรรม

งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่างเทศบาลฯ ออกปฏิบัติงาน