กิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบบ่อน้ำเสียเทศบาล ซอยเทศบาล 13 เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย