กิจกรรม

การพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบ
#ไข้เลือดออกภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้ หมั่นสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์