กิจกรรม

พัฒนาชุนชน ทำความสะอาด ริมทาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุนชน ตัดหญ้าริมทาง เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ของชาวชุนชนเทศบาล เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง