กิจกรรม

โครงการตรวจสอบและควบคุมกิจการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานพัฒนารายได้ กองคลัง ออกให้บริการต่ออายุใบอนุญาต,หนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ตามโครงการตรวจสอบและควบคุมกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมศาลเจ้าหนองม่วง