กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายหลังกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)และจิตอาสา เป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อคืนพื้นที่สู่ภาวะปกติ

 

 

 

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ