กิจกรรม

การพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ณ. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
หมั่นสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์