กิจกรรม

โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในทารก และเด็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี

18 มกราคม 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมการประชุมให้ความรู้และมอบอาหารเสริม แก่หญิงตั้งครรภ์ และเด็กน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในทารก และเด็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี ภายใต้งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ