กิจกรรม

โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2567

30 มกราคม 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2567 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการมูลฝอย การลด การคัดแยก ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดสะอาด และมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน โดยมีท้องถิ่นอำเภอหนองม่วง เป็นวิทยากร
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแกนนำชุมชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ