กิจกรรม

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อสร้างองค์ความรู้การดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค แก่เด็กปฐมวัย โดยมีครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง
จัดโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567