กิจกรรม

พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองช่าง ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซอยเทศบาล 8 เพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง