กิจกรรม

การเก็บ ขน ขยะมูลฝอย พัฒนาความสะอาด

11 มีนาคม 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย พัฒนาความสะอาด บริเวณพื้นที่งานของดีหนองม่วงและบริเวณโดยรอบ คืนพื้นที่สู่ภาวะปกติ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน