กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอหนองม่วง)

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอหนองม่วง)
โดยมีนายวันลพ สนแก้ว นายอำเภอหนองม่วง นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหนองม่วง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมกันพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพและจัดลำดับความสำคัญของโครงการของอำเภอหนองม่วง เพื่อเสนอเป็นโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี