กิจกรรม

การประชุมประจำเดือนมีนาคม ของคณะกรรมการชุมชน

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน ราชการของเทศบาลร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ของคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาในของแต่ละชุมชนและรับทราบข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของเทศบาล ชึ่งในการประชุมจะมีหัวหน้าส่วราชการของแต่ละกองมารับทราบปัญหาแล้วนำปัญหาไปแก้ไข และนำข้อแนะนำของชุมชนไปดำเนินการ ทางเทศบาลก็มีการสรุปผลการทำงานในเดือนที่ผ่านมาให้คณะกรรมการชุมชนได้รับทราบและมีการแจ้งกิจกรรม/โครงการต่างๆในเดือนต่อไปให้คณะกรรมการชุมชนได้รับทราบ

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ