กิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

19-21 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง บูรณาการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสัตว์เลี้ยง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า