กิจกรรม

อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

29 มีนาคม 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เขตเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง