กิจกรรม

การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2567 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง จัดให้มีการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2567 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567