กิจกรรม

ขุดลอกคลองระบายน้ำเส้นหนองม่วงบ่อยาง เพื่อฟื้นฟูสภาพของแหล่งน้ำไม่ให้มีการตื้นเขิน

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567
เทศบาลตำบลหนองม่วงร่วมกับทางหลวงชนบท ขุดลอกคลองระบายน้ำเส้นหนองม่วงบ่อยาง เพื่อฟื้นฟูสภาพของแหล่งน้ำไม่ให้มีการตื้นเขิน เพื่อป้องกันการน้ำท่วม เพื่อให้เกิดการระบายน้ำที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน โดยมี นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง และ รองปลัดวิเชษฐ์ จิตต์ยม ร่วมดูแลการปฏิบัติงาน
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ