กิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ได้เป็นประธานในพิธีค่ายคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ . วัดวาปีอัมพาราม/วัดหนองม่วง
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เป็นคนดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ