กิจกรรม

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี มีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชพรรณสมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุนชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพร รู้จักการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร และรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ