กิจกรรม

ติดตั้งม่านบังป้องกันขยะปลิวเข้าพื้นที่ไร่ประชาชน ใกล้เคียงบ่อขยะเทศบาล

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัทชุมชนสะอาด จำกัด ดำเนินการติดตั้งม่านบังป้องกันขยะปลิวเข้าพื้นที่ไร่ประชาชน ใกล้เคียงบ่อขยะเทศบาล เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ