กิจกรรม

จัดกิจกรรมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567
เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาหนองม่วง จัดกิจกรรมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
28 กรกฎาคม 2567
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ