กิจกรรม

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

10 มิถุนายน 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือก่อนการเกิดโรค บูรณาการความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลหนองม่วง โรงพยาบาลหนองม่วง สถานศึกษาในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลหนองม่วง
 

 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ