นโยบายผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองม่วง 7 ด้าน

1.  ด้านบริหารและบริการ

2.  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.  ด้านการศึกษา

4.  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

 

7.  ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ