ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลหนองม่วง

 

alt

     ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 036-431-111  

     ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

     ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) :  user1@nongmuang.go.th

     ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : เทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

     ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.nongmuang.go.th/

     ช่องทางที่  7  QR code เทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

     ช่องทางที่  8  นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์   นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง  สายด่วน  (081) 936 9230