ตำบลหนองม่วง ตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยแยกเขตการปกครองมาจาก ต.ชอนสารเดช ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากพื้นที่ตำบล อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อมาประกอบอาชีพในการทำไร่ตั้งอยู่ในยเขตการปกครองของอำเภอหนองม่วง ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองม่วง บ้านหนองสาริกา บ้านหนองขุย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 บ้านสระกระเหรี่ยง หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร บ้านหนองแดง บ้านบ่อยาง และบ้านสวนสวรรค์ 

สภาพทั่วไปของตำบล :

ตำบลหนองม่วง ยกฐานะเป็นเขตสุขาภิบาลเมื่อปี พ.ศ. 2527 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 จึงได้ยกฐานะเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศกาล พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ทำไร่ ขนุน น้อยหน่า

 

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

          1. ด้านกายภาพ

 

             1.1 ที่ตั้ง

                    เทศบาลตำบลหนองม่วง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๓ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  ห่างจากจังหวัด ๕๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๒ ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงสำคัญผ่าน คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นสายหลักจากกรุงเทพ ถึงเทศบาลตำบลหนองม่วง ระยะทาง ๒10 กิโลเมตร และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ เชื่อมกับถนนหมายเลข ๑ เชื่อมต่อกับจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีระยะทางถึงเทศบาลตำบลหนองม่วง ๒๓๔ กิโลเมตร

                   ทิศเหนือ          ติดกับ   ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

                   ทิศใต้             ติดกับ   ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

                   ทิศตะวันออก     ติดกับ   ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

                   ทิศตะวันตก      ติดกับ   ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

             1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                   สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม พื้นที่ตำบลหนองม่วง มีความลาดชันตั้งแต่ ๒ – ๕ %ลาดเทไปทางทิศใต้ ทิศเหนือและทิศตะวันออก

 

 

             1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                    ลักษณะอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู คือ มีอุณหภูมิสูงตลอดปี และมีฤดูฝนเด่นชัด โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมทำให้       มีฝนตกชุกเกือบตลอดฤดู และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน และเดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือเดือนธันวาคม เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน และเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ เดือนมกราคม

 

 

               1.4 ลักษณะของดิน

          ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินแดง 

 

          2. ด้านการเมือง/การปกครอง

              2.1 เขตการปกครอง

                   เทศบาลตำบลหนองม่วง มีเขตการปกครองครอบคลุม 7 หมู่ คือ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8, และและหมู่ที่ 10 โดยมีจำนวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดใหม่เจริญธรรมสามัคคี, ชุมชนศาลเจ้าหนองม่วง, ชุมชนหนองม่วงพัฒนา, ชุมชนเทศบาลพัฒนา, ชุมชนร่วมพัฒนาหนองม่วง, ชุมชนคนรุ่นใหม่พัฒนา, ชุมชนบ้านสวนสวรรค์พัฒนา

 

                          ด้านเหนือ

                    จากถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ ๒๑๐ วัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันตก ๕๐๐ เมตร และวัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันออก ๕๐๐ เมตร เป็นแนวเขตเทศบาล

 

                   ด้านใต้

                    จากถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ ๒๐๘ วัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันตก ๕๐๐ เมตรและวัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันออก ๕๐๐ เมตร เป็นแนวเขตเทศบาล

 

              2.2 การเลือกตั้ง

                    การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย    

                   1) นายกเทศมนตรี

                   2) รองนายกเทศมนตรี    จำนวน  2  คน

                   3) เลขานุการนายกเทศมนตรี

                   4) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

                   4) สมาชิกสภาเทศบาล    จำนวน  12  คน

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ