สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

                    ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย และทำการเกษตร อาชีพรองทำการปศุสัตว์และรับจ้างทั่วไป รายได้ต่อหัวของประชาชนเฉลี่ย  ๕๒,๔๓๖ บาท  ต่อปี

                   ตามสภาพทางการค้าและการลงทุนในเขตพื้นที่เทศบาล ทางการค้าคาดว่าจะมีอัตราการขยายเพิ่มขึ้น  โดยการสังเกตจาการขยายตัวของชุมชน ซึ่งตามสถิติการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในแต่ละปีจะมีการขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี แสดงได้ว่าชุมชนเริ่มขยายตัวมาขึ้น การลงทุนมีผู้เปิดกิจการค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

 

                   การเกษตรกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลโดยส่วนมากทำสวนผลไม้ เช่น ขนุน มะม่วง  และทำพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย  มันสำปะหลัง  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ขนุน มะม่วง และอ้อย    มีพื้นที่ทำการเกษตรกรรมประมาณ ๓๕๐/ ไร่ ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ ๕๐๐  ครัวเรือน  มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรประมาณ  ๒๐  ล้านบาท ต่อปี

                    การพาณิชยกรรมและการบริการในเขตเทศบาลมีตลาดสด  ๓  แห่ง  สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๑ แห่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๑  แห่ง ธนาคารออมสิน จำนวน  ๑  แห่ง  สถานธนานุบาลเทศบาล จำนวน 1 แห่ง ร้านค้าทั่วไปจำนวน ๒๓๖ ร้าน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ