สถานที่ท่องเที่ยว

รูป รายละเอียด
วัดถ้ำสันติสุข
ภายในจะมีภูเขาล้อมรอบ สภาพป่าสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บนภูเขามีถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย
วัดเขาวงหนองม่วง
วัดเขาวงหนองม่วง
ตั้งอยู่เชิงเขา พื้นที่โดยรอบบริเวณวัดจะปรากฎข้าวสารกลายเป็นหินโดยรอบ บนภูเขาผนังถ้ำจะปรากฏข้าวสารหิน ชื่อถ้ำแมโฟสฬ