•  

  ....................................................................................... 

   

  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  (ไตรมาสที่4 เดือนกรกฏาคม2565 ถึงเดือนกันยายน2565)

   

   

   

   

   

  .......................................................................................................................................................................................................

  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  (ไตรมาสที่2 เดือนมกราคม2565 ถึงเดือนมีนาคม2565)

   

   

  .........................................................................................................

   

  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  (ไตรมาสที่3 เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565)

   

   

  ........................................................................................................

   

   

  รายงานการติดตามงบประมาณรอบ 6 เดือน

  "รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

   

  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

   

   

   

   

  .................................................................................................... 

   

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  ในรอบ 6 เดือน

   

  "รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

   

  .....................................................................................................

  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564

   

   

   

   

   

   

  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  ไตรมาสที่4 เดือนกรกฎคม 2564 - เดือนกันยายน2564

   

   

   

   

   

   

  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  ไตรมาสที่2 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม2564

   

   

   

   

   

  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม2563

   


   

   

  ไตรมาสที่3 เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมิถุนายน2563