•  

   

   ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง

  เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม256ึ7

   

   

  " รายละเอียด " " PDF " " คลิกที่นี่ "

   """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

   

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง

  เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ256ึ7

   

   

  " รายละเอียด " " PDF " " คลิกที่นี่ "

   """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'

   ประกาศ การจัดทำแผนการใช้เงินรวมไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ2566

   

   

   

   

   

   

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  (ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม2565 ถึงเดือนกันยายน2566)

   

   

  ..........................................................................................................

   

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม2565-มีนาคม256ุ6

   

  "ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

  .....................................................................................................

   

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม2564-กันยายน2565

   

  "ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

  .....................................................................................................

   

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน ปีงบประมาณ2565

  "ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

  .....................................................................................................

   

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน

   

  "ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

   .........................................................................................................

   

   

   

   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  (ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม2565 ถึงเดือนมกราคม2565)

   

  "ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

   

  ....................................................................................... 

   

  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  (ไตรมาสที่4 เดือนกรกฏาคม2565 ถึงเดือนกันยายน2565)

   

   

   

   

   

  .......................................................................................................................................................................................................

  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  (ไตรมาสที่2 เดือนมกราคม2565 ถึงเดือนมีนาคม2565)

   

   

  .........................................................................................................

   

  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  (ไตรมาสที่3 เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565)

   

   

  ........................................................................................................

   

   

  รายงานการติดตามงบประมาณรอบ 6 เดือน

  "รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

   

  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

   

   

   

   

  .................................................................................................... 

   

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  ในรอบ 6 เดือน

   

  "รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

   

  .....................................................................................................

  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564

   

   

   

   

   

   

  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  ไตรมาสที่4 เดือนกรกฎคม 2564 - เดือนกันยายน2564

   

   

   

   

   

   

  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  ไตรมาสที่2 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม2564

   

   

   

   

   

  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

  ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม2563

   


   

   

  ไตรมาสที่3 เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมิถุนายน2563