รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

 

 

.......................................................................

รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

....................................................................................... 

 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

งบการเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2565

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

__________________________________________________________________ 

 

รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

.....................................................................................................

 

 

ลงประกาศงบการเงินรวม (แก้ไข) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

 

 

 

................................................................................................................

 

ประกาศรายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

 

ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 

 


 

รายงานการเงินประจำปีแลุะรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"