รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2566

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

_________________________________________ 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

_________________________________________ 

 

 

 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

................................................................................

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

................................................................................................................

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

 

............................................................................................................

รายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

.

 

.

 

.

............................................................................................................

 

 

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2564

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

.............................................................................................................

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2564

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

ประกาศผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(ฑ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2563

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ