หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

1.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรฯ

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

2.การลาออกจากราชการ

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

3.กำหนดมาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคล

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

4.ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการคัด

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

6.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกหณฑ์การสอบ

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

7.มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบ

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

8.มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบ

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

9.หลักเกณฑ์การกำหนดโควต้า พ.ศ.2558

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

10.หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

11.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมิน ฉ.2 พ.ศ.2563

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

12.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมิน พ.ศ.2558

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

13.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่ม

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

14.ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศ

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

15.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาฯ

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

16.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

17.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

18.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

19.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษา

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

20.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

21.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

22.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

23.มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"