พ.ร.บ. วิ ปกครอง

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

...................................................................................................

 

พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

พ.ร.ก. ว่าด้วยราคาปานกลางที่ดินฯ

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

พ.ร.บ. ขุดดินและสะสมดิน

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

พ.ร.บ. ทางหลวง

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

 

"ราลละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

พ.ร.บ. ภาษีป้าย

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

พ.ร.บ. รักษาความสะอาด

 

 

 

"รายละเอียด""PDF""ดาวโหลดที่นี่"

 

 

 

พ.ร.บ. เทศบาล

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

"รายละเอียด""PDF""ดาวโหลดที่นี่"

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ