คู่มือประชาชน


 

 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

 

1.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

2.การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

3.การชำระภาษีป้าย

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 3.การชำระภาษีบำรุงท้องที่

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

  

 

 

งานขออนุญาตก่อสร้างฯ กองช่าง

 

 

 

1.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

งานทะเบียนราษฎร์ 

 

1.การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร์

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

2.การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน(1)

 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

3.การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน(2)

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

 

 

งานออกใบอนุญาตฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

1.การขอใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

 2.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

 3.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

4.การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

 

 

 

 

งานสงเคราะห์ฯ

 

1.การขอรับการสงเคราะผู้ป่วยเอดส์

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

 


ทะเบียนพานิชย์

 

1.การจดทะเบียนพานิชย์ กรณีเลิกบุคคลธรรมดา 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ...ทะเบียนพาณิชย์พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  

 "ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

 

3: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ...ทะเบียนพาณิชย์พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 

 "ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")