คู่มือมาตรฐานงานการให้บริการประชาชน ของเทศบาล

 

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

 

"ดาวโหลด""PDF"คลิกที่นี่"

..........................................................................................................................................................................................................................

 

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

 

"ดาวโหลด""PDF"คลิกที่นี่"

..........................................................................................................................................................................................................................

การขอใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

 

"ดาวโหลด""PDF"คลิกที่นี่"

..........................................................................................................................................................................................................................

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 

"ดาวโหลด""PDF"คลิกที่นี่"

..........................................................................................................................................................................................................................

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

 

"ดาวโหลด""PDF"คลิกที่นี่"

..........................................................................................................................................................................................................................

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-๒๑

"ดาวโหลด""PDF"คลิกที่นี่"

..........................................................................................................................................................................................................................

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

 

"ดาวโหลด""PDF"คลิกที่นี่"

..........................................................................................................................................................................................................................

 

การแจ้งขุดดิน

 

"ดาวโหลด""PDF"คลิกที่นี่"

..........................................................................................................................................................................................................................

 

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

 

"ดาวโหลด""PDF"คลิกที่นี่"

..........................................................................................................................................................................................................................

 

การรับชำระภาษีป้าย

 

"ดาวโหลด""PDF"คลิกที่นี่"

..........................................................................................................................................................................................................................

 

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

"ดาวโหลด""PDF"คลิกที่นี่"

..........................................................................................................................................................................................................................

 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

 

"ดาวโหลด""PDF"คลิกที่นี่"

..........................................................................................................................................................................................................................

 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

"ดาวโหลด""PDF"คลิกที่นี่"

..........................................................................................................................................................................................................................