โครงการศึกษานอกสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีไทยพื้นบ้าน อีกรูปแบบหนึ่ง

เทศบาลตำบลหนองม่วงร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรในภาคเช้า ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองม่วง และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในภาคค่ำ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดพิธีไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยมีนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อเป็นการเริ่มความเป็นสิริมงคลในการศึกษาและสร้างความระลึกในพระคุณของครู อาจารย์ แก่นักเรียนต่อไป

 

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ได้เชิญชวนพนักงานเทศบาล ร่วมนำมือถือเก่ามาบริจาค ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบจัดหาหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร ประชาชนสามารถบริจาคได้ที่เทศบาลฯ ได้ถึง 30 กันยายน 2561

 กองช่างเทศบาลดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณรอบอุโบสถและทางเดินในวัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุและผู้ที่ปฏิบัติธรรม

 

 

  

 

ออกดำเนินการซ่อมแซมเสียงตามสายที่ชำรุดในเขตเทศบาล เพื่อความสะดวกในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 

ทำการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุด ในเขตเทศบาลเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

ออกเยี่ยมบ้านและให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่มารดา และทารก ตามโครงการเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด เดือนกรกฎาคม อีกหนึ่งโครงการดีๆจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง

เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  -ภาคเช้า เวลา 06.00 น. ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง หน้าที่ว่าการอำเภอหนองม่วง   เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ   ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองม่วง


 

 

 

-ภาคค่ำ เวลา 17.00 น.  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลมีการแสดงถวายพระพรของเด็กนักเรียน นักศึกษาณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 

 

 

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองม่วง และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  ดำเนินการรณรงค์ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และประเมินไขว้ลูกน้ำยุงลายในระดับหมู่บ้าน เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน#ร่วมกันป้องกันภัยไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค 

 

 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561 บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหนองม่วง