เนื้อหาอื่นๆ...

 1. รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปี2564
 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองม่วงประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS)
 3. ประกาศรายงานการเงินประจำปี และผลการตรวจสอบของ สตง.ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
 4. ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 5. ปรtกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ต.ค. - ธ.ค.63
 6. ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564
 7. ประกาศผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(ฑ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 8. ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงประมาณ2563
 9. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4(4 ต.ค.62 -ก.ย..63)
 10. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.ุ-ก.ย.63)
 11. ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
 12. ขยายเวลารับสมัครฯอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(ครั้งที่4)
 13. ขยายเวลารับสมัครฯอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(ครั้งที่3)
 14. ขยายเวลารับสมัครฯอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(ครั้งที่2)
 15. ขยายเวลารับสมัครฯอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 16. ประกาศรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 17. ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองม่วง
 18. ประกาศป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
 19. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 (ต.ค.62 -มิ.ย.63)
 20. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.ุ-มิ.ย.63)