รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล2566

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

..............................................................................................

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

.............................................................................................

การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2565

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

ประมวลจริยธรรม

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

............................................................................

 

 

 

การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

1,การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

2.ประมวลจริยธรรม ท.ต.หนองม่วง

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

3.ระเบียบการลา

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

4.เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ท.ต.หนองม่วง

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

แผนอัตรกำลัง 3 ปี

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนฯ

 

 

 

 

คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ฯ

 

 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................

 

 

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ