นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบเกียรติบัตร โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City ) #ขยะวาระชาติที่ต้องช่วยกัน  ของกรมควบคุมมลพิษ  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

 

วันที่ 7 มิถุนายน 60 ทีมจาก สำนักงาน.ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและปศุสัตว์ อำเภอหนองม่วง ได้เข้าตรวจสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ผลไม่พบสารเร่งเนื้อแดง

 

 

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2560  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการเรียนการสอนของรงเรียนและผู้ปกครอง


 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน ดำเนินการทำความสะอาด ตามโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมถนนสายหลัก สายรองและชุมชน สนับสนุนขับเคลื่อน โครงการจังหวัดลพบุรี เมืองสะอาด  ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม#หนองม่วงสะอาดด้วยร่วมช่วยกัน

 

การประชุมชุมชนและประชาคมเมืองเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำเดือน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลฯ มีการพูดคุยเรื่องโครงการและรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวเทศบาล โดยนายกกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ การให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัย เปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพจากชมรมนักกายภาพบำบัดจังหวัดลพบุรี รับเบี้ยยังชีพ รับประทานอาหาร และกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพกายและจิตของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างซอยเทศบาล 7 และซอยเทศบาล 6/1 เป็นที่เรียบร้อยเพื่อวามปลอดภัยของพี่น้องประชาชนยามค่ำคืน 

 

 

 

 

  กองช่างเทศบาลและกองสาธารณสุขฯ  ร่วมดำเนินการตัดต้นไม้ในบ้านเรือนประชาชนเพื่อความสะอาดและปลอดภัย

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง โดยนายไมตรี กสิบุตร ได้ร่วมกันจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560

 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โดยให้บริการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการปรึกษาสุขภาพสัตว์ และทำหมันสัตว์เลี้ยงเพศผู้ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมศาลเจ้าหนองม่วงและวัดหนองม่วง

 

 

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง นำพนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อสม. ผู้นำท้องที่ และประชาชนในหมู่ที่ ชุมชนศาลเจ้าหนองม่วง (ชุมชนที่ 2) ร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ถนนพหลโยธิน ซอยเทศบาล 9 สนับสนุนขับเคลื่อนโครงการ "จังหวัดลพบุรี เมืองสะอาด"  

 

และวันที่ 24 พฤษภาคม ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเทศบาลพัฒนา ชุมชนที่4  อสม.หมู่4 และกำนันตำบลหนองม่วง ร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ถนนพหลโยธิน และซอยหนองม่วง-บ่อยาง " 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้จัดงานวันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560   โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่รอเทศบาล มีการจัดพิธีทำบุญในภาคเช้า และรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ในภาคบ่าย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง


 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ดูแลสร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็ก โดยจัดโครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาเด็กทารกและเด็กอายุ 6เดือนถึง 3 ปี  โดยให้ความรู้และแจกอาหารเสริมให้กับหญิงตั้งครรภ์และเด็กกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มารดาและบุตร มีสุขภาพดีสมวัย

“นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรง นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ได้นำข้าราชการและพนักงาน แกนนำชุมชนร่วมกิจกรรม Bic Cleaning Day พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมบริเวณซอยเทศบาล 30 เพื่อความสะอาดสวยงาน ขับเคลื่อน"โครงการจังหวัดลพบุรีเมืองสะอาด"