มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2566

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

.............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งคณะทำงาน

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

..............................................................................................

 

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 "รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

รายงานการประชุมยกระดับการประเมิน

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

................................................................................................................

 

 

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

 

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

.................................................................................................................

 

การดำเนินงานตามมาตรการของเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"(2)

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"(3)

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"(4)

.................................................................................

แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมิณคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี2565

 

 

 

...............................................................................................

คำสั่งคณะทำงาน

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

รายงานประชุมแจ้งมาตรการการประเมิน

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

รายงานผลดำเนินการคุณธรรม

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ