การดำเนินงานตามมาตรการของเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"(2)

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"(3)

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"(4)

.................................................................................

แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมิณคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี2565

 

 

 

...............................................................................................

คำสั่งคณะทำงาน

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

รายงานประชุมแจ้งมาตรการการประเมิน

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

รายงานผลดำเนินการคุณธรรม

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"