ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ทดสอบลง pdf

ทดสอบลง pdf

 

 "ดาวโหลด","pdf","คลิกที่นี่"

 

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙

 

1.รายละเอียดคำแถลง

"ดาวโหลด","pdf","คลิกที่นี่"

 

2.บันทึกหลักการและเหตุผลแบบ่งตามด้าน

"ดาวโหลด","pdf","คลิกที่นี่"

 

3.บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน

"ดาวโหลด","pdf","คลิกที่นี่"

 

4.บันทึกหลักการและเหตผล

"ดาวโหลด","pdf","คลิกที่นี่"

 

5.รายงานประมาณการรายรับ

"ดาวโหลด","pdf","คลิกที่นี่"

 

6.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

"ดาวโหลด","pdf","คลิกที่นี่"

 

7.รายงานประมาณการรายจ่าย

"ดาวโหลด","pdf","คลิกที่นี่"

 

8.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

"ดาวโหลด","pdf","คลิกที่นี่"

 

9.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

"ดาวโหลด","pdf","คลิกที่นี่"

 

10.รายงานประมาณการเฉพาะกิจการ รายละเอียดประมาณการรายรับ

"ดาวโหลด","pdf","คลิกที่นี่"

 

11.รายงานประมาณการเฉพาะกิจการ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

"ดาวโหลด","pdf","คลิกที่นี่"

ขั้นตอนการยื่นขอก่อสร้างและรื้อถอนอาคาร

แผนผังขั้นตอนการยื่นขอก่อสร้างและรื้อถอนอาคาร มาตรา 39 ทวิ (เติม)

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal