1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. งานพัฒนาชุมชน
next
prev

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

รูป รายละเอียด
วัดถ้ำสันติสุข
ภายในจะมีภูเขาล้อมรอบ สภาพป่าสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บนภูเขามีถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย
วัดเขาวงหนองม่วง
วัดเขาวงหนองม่วง
ตั้งอยู่เชิงเขา พื้นที่โดยรอบบริเวณวัดจะปรากฎข้าวสารกลายเป็นหินโดยรอบ บนภูเขาผนังถ้ำจะปรากฏข้าวสารหิน ชื่อถ้ำแมโฟสฬ

 

 

ITA

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal