1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

 

การศึกษา

พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วงมีสถานศึกษา จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้

                             1 ระดับมัธยมศึกษา                      จำนวน     ๑    แห่ง

                             2 ระดับประถมศึกษา                              จำนวน      ๔    แห่ง

                             3 ระดับอาชีวะ                                    จำนวน     ๑    แห่ง

 

 สาธารณสุข

 

                             1 ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน                         จำนวน     7    แห่ง

                             2 รถบรรทุกขยะ                                   จำนวน     5    คัน

                             3 บ่อกำจัดขยะ                                    จำนวน     1    แห่ง

 

 

           ระบบบริการพื้นฐาน

 

พื้นที่ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษา จำนวน ๕ แห่ง แยกเป็นระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑

แห่ง ระดับประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง และระดับอาชีวะ จำนวน ๑ แห่ง ประชาชนส่วนมากเป็นผู้มีการศึกษา

                ในส่วนของการเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองม่วงมีรถดับเพลิง  ๒  คัน รถบรรทุกน้ำ ๒ คัน  พนักงานดับเพลิง ๑๐  คน   มีการฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

เทศบาลได้จัดตั้งหน่วยอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่  โดยร่วมมือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดสายตรวจออกตรวจในเขตพื้นที่เทศบาลตลอด  ๒๔  ชั่วโมง สถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยส่วนมากแล้วเกิดจากอุบัติเหตุจากยานพาหนะส่วนอาชญากรรมในเขตเทศบาลมีจำนวนน้อย  

 

 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

                    ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ๙๘ ที่เหลือเป็นคริสต์ อิสลาม คนไทยก็จะมีการใส่บาตร ตอนเช้า วันพระไปทำบุญที่วัด ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ได้กำหนดเอาไว้ ศาสนาจึงเป็นที่ ยึดเหนี่ยว จิตใจ และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชน

                    มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่ดั่งเดิมจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีได้แก่ วันสงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา เทศกาลลอยกระทง เป็นต้น ชาวจีน   ก็จะมีสารทจีน งานไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ งานงิ้ว ประชากรส่วนใหญ่ยังปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม     มาจากบรรพบุรุษของตนเองเป็นอย่างดี

 

 ทรัพยากรธรรมชาติ

                    ปัจจุบันแหล่งน้ำในเขตเทศบาล มีสระน้ำวัดวาปีอัมพาราม(หนองม่วง) มีเนื้อที่ประมาณ ๑.๖๘ ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ประชาชนใช้สำรองในกรณีน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคประสบปัญหางดจ่ายน้ำ และประชาชนใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่างๆ เช่น ลอยกระทง วันสงกรานต์ 

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal