1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
next
prev

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน


 

 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

 

1.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

2.การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

3.การชำระภาษีป้าย

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 3.การชำระภาษีบำรุงท้องที่

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

  

 

 

งานขออนุญาตก่อสร้างฯ กองช่าง

 

 

 

1.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

งานทะเบียนราษฎร์ 

 

1.การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร์

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

2.การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน(1)

 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

3.การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน(2)

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

 

 

งานออกใบอนุญาตฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

1.การขอใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

 2.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

 3.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

4.การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

 

 

 

 

งานสงเคราะห์ฯ

 

1.การขอรับการสงเคราะผู้ป่วยเอดส์

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

 


ทะเบียนพานิชย์

 

1.การจดทะเบียนพานิชย์ กรณีเลิกบุคคลธรรมดา 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ...ทะเบียนพาณิชย์พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  

 "ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่")

 

3: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ...ทะเบียนพาณิชย์พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 

 "ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่") 

ประกาศรับสมัครสรรหา กกต.ประจำเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal